Kolejne F-16 dla Sił Powietrznych?

Wydarzenia w Polsce i na Świecie

Kolejne F-16 dla Sił Powietrznych?

Postprzez piniool » 12 stycznia 2017, 09:17

11 stycz­nia wice­mi­ni­ster Bartosz Kownacki poin­for­mo­wał, że w ciągu naj­bliż­szych tygo­dni Ministerstwo Obrony Narodowej powinno zakoń­czyć ana­lizy kie­runku roz­woju Sił Powietrznych, szcze­gól­nie w palą­cym pro­ble­mie zastą­pie­nia samo­lo­tów bojo­wych Su-22 oraz MiG-29. Wśród obec­nie wymie­nia­nych opcji wymie­nia się przede wszyst­kim zakup wie­lo­za­da­nio­wych samo­lo­tów bojo­wych Lockheed Martin F-35A Lightning II bądź kolej­nych F-16 Fighting Falcon. Te ostat­nie mia­łyby pocho­dzić z nad­wy­żek sprzę­to­wych US Air Force.

Według opu­bli­ko­wa­nych infor­ma­cji resort obrony roz­waża pomysł pozy­ska­nia do 96 uży­wa­nych F-16 – taka liczba pozwo­li­łaby na prze­zbro­je­nie wszyst­kich trzech eskadr eks­plo­atu­ją­cych obec­nie samo­loty pocho­dze­nia radziec­kiego. Ważnym ele­men­tem powyż­szego pomy­słu byłoby prze­pro­wa­dze­nie pro­cesu ich moder­ni­za­cji w kraju, w domy­śle w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2 S.A. w Bydgoszczy, które już obec­nie dys­po­nują doświad­cze­niem w pra­cach nad kon­struk­cją tego typu.

Obecnie, według posia­da­nych danych, na skła­do­wi­sku ame­ry­kań­skiego lot­nic­twa woj­sko­wego w bazie Davis-Monthan w Arizonie znaj­duje się około 470 F-16 róż­nych wer­sji. Wśród nich 180 sztuk to now­sze F-16C/D (165÷15). Te ostat­nie są ofe­ro­wane na eks­port, czego przy­kła­dem jest choćby Indonezja, która prze­jęła w ramach pro­gramu EDA 24 egzem­pla­rze, a póź­niej zamó­wiła ich moder­ni­za­cję w ramach pro­gramu MLU na tere­nie Stanów Zjednoczonych.
należy do grupy "Miłośników Ognia z Dupy"
Avatar użytkownika
piniool
Site Admin
 
Posty: 1031
Dołączył(a): 14 kwietnia 2010, 19:31
Lokalizacja: R.S.

Powrót do Lotnictwo wojskowe...

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron