Nowy terminal Cargo

Nowe połączenia, rozbudowa i planowane inwestycje

Nowy terminal Cargo

Postprzez Adi » 16 listopada 2013, 20:35

Na początku 2014 r. przetarg na terminal cargo na lotnisku Katowice

Prze­targ na bu­do­wę no­we­go ter­mi­na­la cargo o po­wierzch­ni ma­ga­zy­no­wej bli­sko 10 tys. m kw. za­mie­rza ogło­sić na po­cząt­ku 2014 r. lot­ni­sko Ka­to­wi­ce. Rów­no­le­gle pro­wa­dzo­ny ma być pro­ces bu­do­wy przy­le­ga­ją­cej do niego płyty po­sto­jo­wej dla dwóch ma­szyn.

Nowy ter­mi­nal cargo w po­łu­dnio­wo-wschod­niej czę­ści portu lot­ni­cze­go ma mu dać zdol­ność prze­ła­dun­ko­wą na po­zio­mie 30 tys. ton rocz­nie (obec­nie ob­słu­gu­je ono ok. 10,5 tys. ton.). Dzię­ki skró­ce­niu drogi z ma­ga­zy­nów do sa­mo­lo­tów znacz­nie przy­spie­szy też od­pra­wę to­wa­rów pro­wa­dzo­ną przez firmy ku­rier­skie i lo­gi­stycz­ne.

Jak po­in­for­mo­wał w pią­tek pre­zes za­rzą­dza­ją­ce­go ka­to­wic­kim lot­ni­skiem Gór­no­ślą­skie­go To­wa­rzy­stwa Lot­ni­cze­go Artur To­ma­sik, do­bie­ga już końca pro­jek­to­wa­nie no­we­go obiek­tu – kon­sul­to­wa­ne z obec­ny­mi na lot­ni­sku ope­ra­to­ra­mi cargo. Ter­mi­nal po­wsta­nie w re­jo­nie naj­da­lej wy­su­nię­tej na wschód i obec­nie spo­ra­dycz­nie uży­wa­nej płyty po­sto­jo­wej.

- Za dwa lata chce­my ten teren zak­ty­wi­zo­wać i oddać do użyt­ku no­wo­cze­sny obiekt, w opar­ciu o który bę­dzie­my mogli roz­wi­jać ten biz­nes - wska­zał To­ma­sik. Pro­jek­to­wa­ny ter­mi­nal ma mieć 9,7 tys. m kw. po­wierzch­ni ma­ga­zy­no­wej oraz ok. 2 tys. m kw. po­wierzch­ni biu­ro­wej. Prze­wi­dzia­no go w takim miej­scu, by w przy­szło­ści moż­li­wa była jego roz­bu­do­wa w obie stro­ny, wzdłuż kra­wę­dzi płyty po­sto­jo­wej. Część cargo ma mieć też ko­ło­wą drogę do­jaz­do­wą nie­za­leż­ną od do­jaz­du od czę­ści pa­sa­żer­skiej lot­ni­ska.

- Chce­my ten biz­nes upo­rząd­ko­wać w jed­nym miej­scu, które bę­dzie stwa­rza­ło po­ten­cjal­ne moż­li­wo­ści roz­wo­ju czy to dla firm lo­gi­stycz­nych czy przed­się­biorstw, które mo­gły­by tam lo­ko­wać swoje dzia­łal­no­ści. To kwe­stia roz­wo­ju przez naj­bliż­sze dzie­sięć lat - wska­zał To­ma­sik.

Prze­targ na bu­do­wę no­we­go ter­mi­na­la cargo ma być ogło­szo­ny na po­cząt­ku przy­szłe­go roku. Rów­no­le­gle ogło­szo­ny ma zo­stać od­ręb­ne po­stę­po­wa­nie na wy­ko­na­nie dwóch sta­no­wisk po­sto­jo­wych dla sa­mo­lo­tów przy nowym ter­mi­na­lu. Ca­łość kosz­tów obu tych przed­się­wzięć we­dług wstęp­nych sza­cun­ków po­win­na za­mknąć się w ok. 30 mln zł. Lot­ni­sko za­mie­rza tu wy­ko­rzy­stać środ­ki wła­sne oraz – być może – unij­ne.

Wła­dze ka­to­wic­kie­go portu lot­ni­cze­go chcia­ły­by, aby ter­mi­nal wraz ze sta­no­wi­ska­mi po­sto­jo­wy­mi były go­to­we w dru­giej po­ło­wie 2015 r. Wów­czas zo­sta­nie tam prze­nie­sio­ny cały ruch cargo.

Rów­no­le­gle z tą in­we­sty­cją lot­ni­sko Ka­to­wi­ce bę­dzie w przy­szłym roku kon­ty­nu­owa­ło bu­do­wę nowej drogi star­to­wej (w tym roku m.​in. uło­żo­no już 144 tys. m kw. be­to­no­wej pod­bu­do­wy nowej na­wierzch­ni).

W 2014 r. ru­szyć ma też prze­targ na nową drogę ko­ło­wa­nia wzdłuż płyty po­sto­jo­wej cargo, a także ko­lej­ny – na nową dwu­sta­no­wi­sko­wą płytę do od­la­dza­nia sa­mo­lo­tów (o pow. ok. 40 tys. m kw.) po­łą­czo­ną ze wschod­nią kra­wę­dzią nowej drogi star­to­wej. Nie­za­leż­nie od tego w I kw. przy­szłe­go roku roz­po­cząć ma się bu­do­wa nowej hali przy­lo­tów (obec­nie pro­wa­dzo­ny prze­targ wkro­czył w drugi etap).

zródło: http://tinyurl.com/nqcb67f
Adrian Koszycki - Adi
Obrazek
Obrazek
Adi
Członek EPKT Spotters
 
Posty: 423
Dołączył(a): 15 marca 2012, 16:52
Lokalizacja: Sosnowiec

Powrót do Lotnisko Katowice-Pyrzowice

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

cron